Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van About Projects B.V. gevestigd te (1351 JE) Almere, aan de Paal 26, en ingeschreven en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland te Lelystad onder nummer 39092202 .

Artikel 1: DEFINITIES

Opdrachtnemer:
Onder Opdrachtnemer wordt verstaan About Projects B.V., gevestigd aan de Paal 26 te Almere-Haven dan wel dochterondernemingen of deelnemingen van About Projects B.V., die deze algemene voorwaarden expliciet van toepassing hebben verklaard, alsmede degene onder wiens leiding en toezicht werkzaamheden worden uitgevoerd en gebruiker in de zin van art. 6: 231 BW is, hierna te noemen “About Projects”.

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan About Projects een opdracht tot het verrichten van diensten en werkzaamheden geeft en wederpartij in de zin van art. 6: 231 BW is.

Opdracht:
Het verzoek van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

Diensten / Werkzaamheden:
Onder diensten en werkzaamheden zijn in ieder geval begrepen, maar daartoe niet beperkt, het adviseren en begeleiden van projecten en het bouwproces en overleg met en bemiddeling en begeleiding van aannemers en onderaannemers betrokken bij het project op het gebied van onroerende zaken en op facilitair gebied en interieurinrichting, alsmede de diensten en werkzaamheden van die aannemers en onderaannemers en architecten. Tevens projectmatig adviseren en verkopen van de interieurinrichting van projecten in onroerende zaken alsmede alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan, en een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, leveringen en overeenkomsten tussen About Projects en Opdrachtgever, respectievelijk de rechtsopvolger van Opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. About Projects, haar medewerkers en ook derden (waaronder onderaannemers en architecten) die bij de uitvoering van enige Opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk door About Projects van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door About Projects zijn aanvaard.
 4. Indien About Projects schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
 5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. About Projects en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de niet of niet geheel rechtsgeldige bepaling overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 6. Eenmaal overeengekomen algemene voorwaarden worden geacht ook voor opvolgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen te gelden.

Artikel 3: OFFERTES, AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

 1. Alle gedane offertes, aanbiedingen c.q. prijsopgaven tot dienstverlening of het verrichten van werkzaamheden, in welke vorm dan ook zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen.

 2. Opgaven of vermeldingen van gewichten, afmetingen, kleurstalen en/of kleurnummers, hoedanigheden en/of andere technische gegevens, voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospectie, advertenties en offertes, worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt. Dergelijke opgaven en vermeldingen binden About Projects alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

 3. Zolang een overeenkomst met About Projects niet tot stand is gekomen, is About Projects gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

 4. In de offerte, aanbieding of prijsopgave doet About Projects opgave van de geschatte kosten voor de te verrichten diensten en werkzaamheden, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar. De prijzen in de offertes, aanbiedingen of prijsopgaven zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten, werkzaamheden of opdracht.

 5. Indien geen vast bedrag, hetzij ten behoeve van bepaalde werkzaamheden of een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar is overeengekomen, geldt een uurhonorarium en zal worden gedeclareerd op basis van werkelijk bestede uren, en tegen het gebruikelijke uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 6. De door About Projects opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de Opdrachtgever komen, zoals reisuren, reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 7. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 8. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door About Projects of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van About Projects. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

 9. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door About Projects gedaan verzoek franco aan haar te worden teruggezonden.

 10. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is About Projects gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

 11. Indien About Projects bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wenst te maken van opslagruimte van de Opdrachtgever, dient hij dit in de offerte te vermelden.

Artikel 4: MONSTERS EN PROEFOPDRACHTEN

Monsters en proefopdrachten worden door About Projects gefactureerd volgens een vast bedrag conform de prijsstelling van About Projects, tenzij schrif­te­lijk uitdrukkelijk anders is overeengeko­men.

Artikel 5: TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en About Projects komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een opdracht schriftelijk, dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering geheel of gedeeltelijk is aangevangen. Indien de Opdrachtgever nalaat de Opdracht te bevestigen maar er desondanks mee instemt dat About Projects begint met het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van de Opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden About Projects eerst nadat deze schriftelijk door About Projects zijn bevestigd. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is About Projects niet gebonden. De Opdracht komt dan niet volgens de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij About Projects anders aangeeft.

Artikel 6: WIJZIGINGEN, MEER EN MINDER WERK

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de Opdrachtgever gemeld, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of totstandkoming van de overeenkomst kon worden gerekend, worden aan Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. About Projects behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht/offerte uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen conform de verstrekte prijsopgaven, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of noodzakelijk voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 3. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. About Projects wijst de Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend.
 4. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet About Projects hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever.
 5. Indien About Projects de Opdrachtgever niet kan bereiken, dient zij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
 6. Eventuele extra kosten die About Projects moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 7: GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke About Projects nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van About Projects. Tevens verplicht Opdrachtgever zich tot het verschaffen van volledige medewerking indien en voor zover dit wordt verlangd en/of aangegeven.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aan About Projects verstrekte gegevens, waarvoor About Projects geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt, ook al werden deze gegevens te goeder trouw verstrekt.
 3. Indien en voor zover de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig of onvolledig aan About Projects zijn verstrekt, heeft About Projects het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De Opdrachtgever stelt About Projects in de gelegenheid het werk te verrichten.
 5. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat About Projects tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, goedkeuringen (vergunningen, ontheffingen e.d.) en over het gebouw of het terrein waarop het werk moet worden uitgevoerd. Tevens zal de Opdrachtgever er voor zorg dragen dat voldoende werk- en schaftruimte, alsmede de benodigde aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen, aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, gas, perslucht en water zonder vergoeding ter plaatse zijn en dat alle noodzakelijke en wenselijke veiligheidsmaatregelen in overleg met About Projects worden gehandhaafd.
 6. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van About Projects behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Opdrachtgever About Projects hiervan tijdig in kennis te stellen. Bij niet tijdige levering door de Opdrachtgever c.q. derden, is About Projects gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.
 7. Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, dient de Opdrachtgever de daarmee voor About Projects verband houdende schade te vergoeden, indien deze aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.
 8. Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is en hieruit voor About Projects schade voortvloeit, dient de Opdrachtgever deze schade te vergoeden, indien deze hem kan worden toegerekend.
 9. Alle extra kosten, voorkomend uit niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van bovenstaande verplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

Artikel 8: LEVERINGSTERMIJN

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de prestatie van About Projects moet plaatsvinden worden door About Projects slechts bij benadering gegeven en zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Bij wijziging of aanvulling van de overeenkomst zal de termijn eveneens wijzigen.
 2. Indien geen termijn is overeengekomen wordt die in redelijkheid door About Projects vastgesteld. Indien About Projects en de Opdrachtgever overeenkomen dat de termijn waarbinnen de prestatie moet plaatsvinden wordt vervroegd, is About Projects gerechtigd de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding in redelijkheid en billijkheid te verhogen.
 3. Onder verwijzing naar artikel 6 lid 1 gelden overeengekomen termijnen slechts indien en voor zover de benodigde gegevens op de overeengekomen tijd op de plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt afgeleverd. Bij niet tijdige aanlevering door de Opdrachtgever is About Projects gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.
 4. About Projects is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de overeenkomst, pas in verzuim nadat de Opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen vier weken na deze kennisgeving alsnog uitblijft.

Artikel 9: UITVOERING VAN DE OPDRACHT DOOR ABOUT PROJECTS

 1. About Projects zal zich inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, overeenkomstig de daaraan gestelde wettelijke eisen, respectievelijk overeenkomstig de toepasselijke regels die in de branche van toepassing zijn.
  About Projects bepaalt de wijze waarop – naar eigen expertise en vakkundig inzicht – de opdracht dient te worden uitgevoerd, een en ander met inachtneming van het kader van de verstrekte opdracht.

 2. About Projects is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. De Opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

 3. Overeenkomstig het in lid 1 bepaalde staat About Projects in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van het geleverde werk, alsmede het werk van de door About Projects ingeschakelde derde(n), indien en voor zover door deze derde(n) jegens About Projects verstrekt. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd dan is About Projects gerechtigd de werkzaamheden die behoren tot een volgende fase eerst aan te vangen, c.q. op te schorten totdat de Opdrachtgever de voorafgaande fase eerst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft goedgekeurd.

 4. About Projects is gehouden het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van About Projects, tenzij anders is overeengekomen.

 5. About Projects neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

 6. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt About Projects zich voor de aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

 7. About Projects is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover About Projects deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 10: GEHEIMHOUDING, EXCLUSIVITEIT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. About Projects, alsmede de personen welke in naam en voor rekening van About Projects voor Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zijn behoudens wettelijke voorschriften, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die aan About Projects door de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

 2. About Projects is niet gerechtigd de informatie die haar door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 3. Redelijke aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent het waarborgen van geheimhouding zullen door About Projects in acht worden genomen.

 4. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van About Projects, informatie, rapporten, correspondentie, of andere documenten en gegevens, hoe ook genaamd en op welke wijze of uit welke hoofde ook verkregen, aan derden over te dragen dan wel About Projects op andere wijze in de beroepsuitoefening te schaden of te belemmeren.

 5. De Opdrachtgever is verplicht, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van About Projects, tot strikte geheimhouding jegens derden van de werkmethode, respectievelijk de inhoud van alle door About Projects vervaardigde en /of verstrekte documenten en adviezen.

 6. Bij overtreding door de Opdrachtgever van het in lid 4 t/m 5 bepaalde, verbeurt deze aan About Projects een boete van € 1.000,– per geval.

 7. Intellectuele eigendom:
  7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft About Projects steeds de rechthebbende op de rechten van intellectueel eigendom die kunnenontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeen­komst vervaardigde werken zoals adviezen, rapporten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, computerprogrammatuur, databestanden, en zo meer.
  7.2. De Opdrachtgever staat er voor in dat door de nakoming van de overeenkomst door About Projects en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de Opdrachtgever ontvangen zaken etc. geen inbreuk wordt ge­maakt op enig recht van intellectuele- of industriële eigendom of overige rechten van derden. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen aanspraken van derden.
  7.3. Door About Projects aan de Opdrachtgever verstrek­te stukken, in welke vorm of wijze dan ook, mogen door haar/hem niet worden ge­bruikt of door haar/ hem aan anderen ten ge­bruikt worden verstrekt zonder schrifte­lijke toestem­ming van About Projects.
  7.4. De Opdrachtgever mag geen ander of verder gebruik maken van het door About Projects geleverde dan als overeengekomen. Met name mag de Opdrachtgever het gele­verde niet opnieuw verveel­voudigen en/of openbaar ­maken.
  7.5. About Projects behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de
  werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11: BETALING

 1. Honorering vindt plaats op basis van het door About Projects opgegeven tarief, dan wel op basis van de door About Projects bestede uren. Daarnaast worden de door About Projects voor of namens de Opdrachtgever gemaakte kosten in rekening gebracht. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 2. Betaling van de verrichtte werkzaamheden op het gebied van advisering en begeleiding van beheersprojecten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij het een eerste termijn betaling betreft waarvoor een andere termijn met Opdrachtgever is overeengekomen, in gangbare Nederlandse valuta of euro, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 3. Iedere betaling door Opdrachtgever gaat eerst in minde­ring op de verschuldigde renten en kosten en vervolgens in mindering op de openstaande facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling is gedaan ter voldoening van een latere fac­tuur.

 4. De declaratie wordt zodanig gespecificeerd dat de Opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

 5. About Projects is gerechtigd om van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, gebaseerd op het overeengekomen tarief, dan wel op de globaal berekende tijd en kosten, welke redelijkerwijze zijn te verwachten. Daarnaast kan About Projects tussentijds en wel aan het einde van iedere maand declaraties indienen voor de werkelijk bestede uren en gemaakte kosten.

 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is About Projects steeds gerechtigd voldoende zekerheidstelling te verlangen van Opdrachtgever voor het nakomen van diens betalingsverplichting, bij gebreke waarvan About Projects is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

 7. Vanaf de vervaldatum, 14 dagen na factuurdatum, is Opdrachtgever de contractuele rente van 1 % verschuldigd per maand of gedeelte van een maand. Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen de (buiten) gerechtelijke kosten van 15 % van de hoofdsom welke door About Projects worden gemaakt om tot incasso van door Opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, voor zijn rekening, onverminderd eventuele door Opdrachtgever krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten. Indien aannemelijk is dat About Projects hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 8. In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel geldt bij verkopen van roerende zaken en materialen het volgende. Betaling van de overeengekomen prijs dient, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zodanig te geschieden dat 40% van de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst wordt voldaan en de resterende betaling van de verrichte werkzaamheden en geleverde roerende zaken en materialen dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn bij levering en/of plaatsing, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 12: OVERMACHT

 1. Omstandigheden buiten de wil /of toedoen van About Projects, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van About Projects gevergd kan worden, geven About Projects het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 2. Onder overmacht, ex artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop About Projects geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor About Projects niet meer in staat is de overeenkomst (tijdig) conform de gemaakte afspraken na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven van leveranciers, vorst, brand, diefstal, werkstakingen (ook in het eigen bedrijf), verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, maatregelen van de overheid, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport etc. In geval van overmacht is About Projects verplicht de Opdrachtgever schriftelijk in te lichten, waarbij de reden van de overmacht dient te worden vermeld.

 3. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die About Projects niet kunnen worden verweten, is de Opdrachtgever gehouden de kosten van About Projects die daarvan het gevolg zijn te vergoeden. About Projects dient de kosten/schade zo veel mogelijk te beperken. Bij blijvende overmacht heeft About Projects het recht de overeenkomst te ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, zonder dat de Opdrachtgever schadevergoeding kan vorderen, terwijl de Opdrachtgever gehouden is de door About Projects reeds feitelijk gemaakte kosten te vergoeden.

 4. Voor zoveel About Projects ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is About Projects gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware de afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: OPLEVERING

 1. Onmiddellijk na het gereedkomen van de aan About Projects opgedragen werkzaamheden zal de oplevering plaatsvinden. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien de Opdrachtgever in aanwezigheid van About Projects heeft geconstateerd dat About Projects aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Wanneer About Projects schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid, wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer nadien uiterlijk veertien dagen zijn verstreken en Opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden wordt het werk als opgeleverd beschouwd indien Opdrachtgever het in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 4. Materialen en andere zaken worden geacht te zijn opgeleverd op het moment waarop ze op het werk zijn afgeleverd.

Artikel 14: BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

 1. De Opdrachtgever kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen, mits er geen bindende afspraken zijn gemaakt.
 2. Partijen zijn verplicht er aan mee te werken dat bij beëindiging van het werk in onvoltooide staat het werk zo spoedig mogelijk wordt opgeleverd.
 3. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 4. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is About Projects verplicht tegen vergoeding maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
 5. De Opdrachtgever zal About Projects de hem toekomende opdrachtsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 4 bedoelde vergoedingen alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.
 6. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen opdrachtsom was vastgesteld zal About Projects een vergoeding ontvangen voor de door hem aan het werk bestede loon- en materiaalkosten alsook voor andere door de beëindiging ontstane kosten inclusief een vergoeding voor de gederfde winst die hij over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 15: RISICO NA OPLEVERING

Na de oplevering is About Projects niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van About Projects, haar leveranciers, haar onderaannemer(s) of haar personeel een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden, en About Projects van dat gebrek binnen 8 dagen na ontdekking mededeling is gedaan.

Artikel 16: GARANTIE

 1. About Projects garandeert dat eventuele gebreken in het werk, die redelijkerwijs niet bij oplevering geconstateerd had kunnen worden, gedurende 1 jaar zullen worden verholpen, tenzij zij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk.
 2. Indien het werk bestaat uit installatie en levering van roerende zaken en materialen door About Projects, geldt een garantieperiode van een jaar, dan wel de fabrieksgarantie c.q. de garantie van de leverancier of importeur.
 3. About Projects is nimmer gehouden een verdergaande garantie op materialen en roerende zaken te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan hem verstrekte garantie.
 4. De in lid 1, 2 en 3 genoemde garanties gelden alleen voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 5. Toezeggingen van de fabrikant en/of importeur buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden About Projects op geen enkele wijze.
 6. Garantie wordt slechts verleend op roerende zaken en materialen en werken die volledig aan About Projects zijn betaald.
 7. Indien door de Opdrachtgever aanspraak op garantie wordt gemaakt, moet About Projects door Opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld de gebreken kosteloos te herstellen.
 8. De garantie vervalt indien gebreken aan de geleverde zaken niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk binnen 8 dagen aan About Projects worden gemeld, gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van About Projects aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de Opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, of gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft.
 9. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door About Projects in rekening worden gebracht.

Artikel 17: LEVERINGEN/LEVERINGSTERMIJN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied af fabriek (leverancier). Vanaf het moment dat de voor levering gereed staande zaken aldaar zijn geplaatst, staan en reizen zij voor risico van Opdrachtgever, voor zover zij niet door de leverancier of een door About Projects gesloten verzekering zijn gedekt. About Projects behoudt zich het recht voor de gereed­staande zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen opslaan. Alle zendingen geschieden per vervoer­middel van de keuze van de leverancier en bij gebreke daarvan door About Projects tenzij anders overeengekomen en voor risico van Opdrachtgever.
 2. De met Opdrachtgever overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds bij benade­ring gegeven en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdruk­ke­lijk schriftelijk is overeengekomen. De leve­ringster­mijn gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. ter beschikking van About Projects zijn ge­steld. About Projects is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
 3. Retourzendingen moeten Franco geschieden en zijn slechts na schriftelijke toestemming van About Projects toegestaan. Het risico van de retourzendin­gen is voor de Opdrachtgever.
 4. Iedere levering van roerende zaken en materialen door About Projects geschiedt onder voor­be­houd van de eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever al hetgeen heeft vol­daan waartoe hij uit hoofde van de overeen­komst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 18: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet, is About Projects nimmer aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade voor zover deze door de uitvoering van de werkzaamheden/opdracht is toegebracht, behoudens nalatigheid of verkeerde handelingen van About Projects of zijn personeel of door hem ingeschakelde derden tengevolge van eigen opzet of grove schuld.
 2. About Projects is slechts aansprakelijkheid voor (beroeps)fouten indien bewezen dan wel ontegenzeglijk door Opdrachtgever wordt aangetoond dat deze aan About Projects redelijkerwijs te (ver)wijten en bij normale oplettendheid en nauwkeurigheid voorkomen hadden kunnen worden voorkomen.
 3. About Projects is niet aansprakelijk voor het niet op tijd aankomen van zaken.
 4. About Projects is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaar­digde zaken na aflevering in ge­bruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 5. De aansprakelijkheid van About Projects, voor zover deze door zijn verzekeraar wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 6. Aansprakelijkheid voor schade die niet door de aansprakelijkheids verzekering wordt gedekt, zal onder alle omstandigheden worden beperkt tot het betreffende factuurbedrag bij opdrachten voor bepaalde tijd en bij de verkoop/levering van roerende zaken, en tot zes maanden van het verschuldigde factuurbedrag bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd van de door About Projects te verrichten werkzaamheden, terwijl Opdrachtgever About Projects vrijwaart tegen verdergaande aansprakelijkheidseisen, zowel van hemzelf als van derden.
 7. About Projects verplicht zich de door Opdrachtgever verstrekte gegevens als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgang door brand, diefstal, verval e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is About Projects niet aansprakelijk voor door hem ingeschakelde hulppersonen voor de uitvoering van werkzaamheden in (onder)aanneming.
 9. Elke aansprakelijkheid vervalt 1 jaar na einde van het met de betreffende werkzaamheden corresponderende jaar en bij gebreke daarvan het kalenderjaar waarin de betreffende tekortkoming is vastgesteld.
 10. Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van About Projects.

Artikel 19: RECLAMES (KLACHTENREGELING)

 1. Eventuele reclames, zowel op de door About Projects verrichte diensten of werkzaamheden als op factuurbedragen en op werkzaamheden of facturen van door of namens About Projects ingeschakelde derden, dienen binnen 8 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is, althans redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van de aard en de grond der klacht(en), respectievelijk na ontvangst van de factu(u)r(en) bij About Projects schriftelijk te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
 2. Gebreken aan een deel van de verrichte werkzaamheden geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 3. Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal About Projects zoveel mogelijk zorgdragen voor een adequate oplossing, in overleg met Opdrachtgever, welke nimmer kan leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid zoals neergelegd in artikel 18 van deze voorwaarden.
 4. Het indienen van klachten en/of reclames ontslaat de Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting jegens About Projects. Het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden blijft onverkort gehandhaafd.
 5. Het recht van reclame vervalt, indien de Opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de Opdrachtgever About Projects niet de gelegenheid heeft geboden de klachten te herstellen.

Artikel 20: RETENTIERECHT

Indien About Projects zaken van de Opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden totdat alle vorderingen ter zake van de uitvoering van enige overeenkomst(en) met diezelfde Opdrachtgever – ongeacht of deze overeenkomst(en) betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de Opdrachtgever – geheel door Opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 21 OPZEGGEN, ANNULEREN EN ONTBINDEN

 1. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of gebruik bepaalde tijdstip.
 2. Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht voor onbepaalde tijd door opzegging doen eindigen. Het bepaalde in artikel 14 is onverminderd van toepassing.
 3. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste een maand.
 4. Opzegging dient per aangetekende brief en met redenen omkleed te geschieden.
 5. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd mogen door partijen niet worden geannuleerd.
 6. Onverminderd het recht van About Projects om nakoming te vorderen is About Projects gerechtigd, indien de Opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, waarbij About Projects het recht heeft aan Opdrachtgever de kosten voor eventueel reeds ingekochte materialen, inclusief BTW als schadevergoeding in rekening te brengen.
 7. Indien de Opdrachtgever enige voor haar/hem uit een overeenkomst met About Projects voortvloeiende (betalings-)verplichting niet nakomt na door About Projects in gebreke te zijn gesteld, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stil legging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft About Projects het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente. Hetgeen door Opdrachtgever aan About Projects is verschuldigd wordt terstond opeisbaar.
 8. Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de Opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot About Projects richt, zal de Opdrachtgever haar te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke dienen te stellen en haar een redelijke termijn dienen te vergunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de Opdrachtgever nauwkeurig dient te vermelden.
 9. De Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 22: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

 1. Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden dan wel enig beding in een tussen Opdrachtgever en About Projects gesloten overeenkomst nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, dan laat dat de werking van de overige artikelen c.q. het overige deel van de overeenkomst onverlet.
 2. Partijen streven er dan naar om voor het nietige c.q. vernietigde artikel c.q. deel van de overeenkomst een regeling in de plaats te stellen die de bedoeling die partijen met hun overeenkomst hadden, het dichtst benadert.

Artikel 23: GESCHILLEN

 1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en About Projects is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Artikel 24: PANDEMIE

About Projects zal zich binnen haar mogelijkheden maximaal inspannen om haar werkzaamheden uit te voeren binnen de werking van afgekondigde maatregelen van de regering, in Nederland of het buitenland, om de verspreiding van een pandemie (zoals COVID-19) terug te dringen. Indien als gevolg van de maatregelen of gevolgen van een pandemie (zoals COVID-19) de uit te voeren werkzaamheden van About Projects worden vertraagd, extra maatregelen genomen en/of extra kosten gemaakt dienen te worden, dan wordt de Opdrachtgever direct schriftelijk over deze veranderingen geïnformeerd door About Projects. Indien de vertraging en/of de extra kosten aantoonbaar worden veroorzaakt door de gevolgen van een pandemie (zoals COVID-19) is About Projects niet aansprakelijk voor deze vertraging en/of kosten.

Artikel 25: DEPOT

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland in Lelystad onder nummer 39092202.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Almere, 1 september 2021

Loading...

Pin It on Pinterest

Share This